11a. Samarbetsavtal.


Med varje hembygdsförening som är med i Sockenbilder tecknar vi ett avtal. Så här ser det ut:
 

Sockenbilder ideell förening

Org nr 802431-8787 Bankgiro 347-8195
 

 

SAMARBETSAVTAL

mellan

Sockenbilder

och

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , här kallad Föreningen.

 

 1. Sockenbilder är en förening som har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde vara en serviceorganisation för de hembygdsföreningar som vi har samarbetsavtal med, för att hjälpa till att bevara och tillgängliggöra gamla bilder och dokument.

 2. Sockenbilder kan hjälpa till med övergripande projektledning och utbildning i hela kedjan från att den enskilda hembygdsföreningen tar emot en bild till arkivering av originalbilden samt tekniker att samla information och tillgängliggöra bild eller dokument och informationen för medlemmar och allmänhet.

 3. Varje Förening ansvarar i samarbete med Sockenbilder för att det finns platser och utrustning där inskanning och datorbearbetning kan göras. Sockenbilder svarar för rådgivning om typ av utrustning som behövs. Respektive hembygdsförening är ytterst ansvarig för att deras egen sida fylls på med nya bilder och information om bilder eller dokument.

 4. Föreningen ser till att bilder och dokument är väl uppmärkta. Den grundinformation som finns om bilderna ska också nedtecknas. Ansvarig skannare börjar sedan skanna och döpa bilder eller dokument och spar dessa i sin arbetsdator i en högupplöst fil och en lågupplöst. Med lämpliga tidsintervall tas sedan backupkopior på dessa filer. Skannaren ansvarar för detta.

 5. Sockenbilder kommer att reservera plats för respektive hembygdsförenings fotoapplikation under adressen www.sockenbilder.se/foreningsnamn och samtliga föreningars fotoapplikation kan nås från startsidan på domänen www.sockenbilder.se. Samtliga hembygdsföreningar har sedan en egen individuellt utformad startsida med en karta över föreningens geografiska område och med bynamn och liknande klickbara. Varje hembygdsförening utser en egen ansvarig för sin sida. Den ansvarige tar emot de synpunkter som lämnas in, granskar dessa och ser till att de förs in vid bilderna.

 6. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder Sockenbilder hembygdsföreningarnas medlemmar och ansvariga, utbildning och kursverksamhet för att bli lokala användare och ansvariga för respektive hembygdsförenings egen sida.

 7. Efter att de lågupplösta bilderna och grundinformation om dessa är inlagda i applikationen är det Föreningen som ansvarar för att ytterligare uppgifter läggs in. Föreningen avgör själv vilka som ska ha användarnamn och lösenord för att kunna komplettera och ändra uppgifter om bilderna. Varje dator med internetanslutning (helst någon form av bredband) kan gå in på applikationens webbadress t.ex. www.sockenbilder.se/foreningsnamn för att logga in för redigering. Där ska man även kunna spara hem xml-filen för att ha en backup på uppgifterna om föreningens bilder. Önskas kan man ordna så man dessutom även kan spara hem samtliga lågupplösta bildfiler.

 8. Inskannaren lägger in samtliga bilder som Föreningen har men registrerar ”publiceras ej” på bilder som är uppenbart olämpliga för publicering. Varje förening utser en ansvarig utgivare och det är denne som är ansvarig enligt Tryckfrihetslagen. Det innebär exempelvis att man inte får förolämpa någon. Om någon önskar att någon bild ska tas bort från publicering så är det den ansvariga utgivaren som ska bedöma detta.

 9. Arkivering av originalbilden. Efter inskanning ansvarar Föreningen för att originalbilden förvaras lämpligt om inte annat överenskommes. Sockenbilder erbjuder rådgivning och information och viss samordning (distriktsvis) vad avser arkivering av bilderna.

 10. Samarbete sker med Sveriges Hembygdsförbund för att medverka i en process där rekommendationer för bildhantering inom hembygdsrörelsen tas fram.

 11. Sockenbilder är en utvecklingsprocess där procedurer och tekniker kommer att utvecklas och testas under resans gång. Inlagda bilder och uppgifter om dessa bilder kommer dock att framtidssäkras från början.

12. Medlemsavgiften bestäms vid föreningens årsmöte som genomförs före april månad varje år.

13. Varje medlemsförening utser en representant till Sockenbilders Ledningsgrupp som har kontakt ungefär en gång per kvartal för att diskutera frågor av vikt för Sockenbilders utveckling och framtid.

14. Styrelsen i Sockenbilder utses på årsmötet. Styrelsen sammanträder som regel en gång i månaden utom i juli månad.


 

----------------------------

Datum

 

………………………………………………

Föreningens namn
 

----------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------

Underskrift föreningen Underskrift Sockenbilder

 

…………………………………………….

adress

……………………………..

telefon

………………………………

e-postadress


 

Detta avtal insändes undertecknat till: Sockenbilder, ordf. Eva Edström, Lindefallet 1211, 825 96 Enånger


 

Efter underskrift från Sockenbilder, får varje förening en kopia i retur.